Dësch Tennis Club Viichten- Méchelbuch
TRAINING

Bienvenu sur le site du Club de Tennis de Table Vichten-Michelbouch
band
start club training competitions photos agenda
links
Envie de jouer? Loscht eng Kéier kucken ze kommen? Cool! ...dann mell Dech
beim RECKEN LUC (Tél.: 691 880159) oder komm einfach eng Kéier an den TRAINING!
none
none none
none
Jour:
Heure:
Age:
Lieu:
none
 
mardi
18:00-19:00
Kids
Hall polyvalent
 
 
19:00-20:00
Jeunes / adultes
 
 
jeudi
18:00-19:00
Kids
Hall polyvalent
 
 
19:00-20:00
Jeunes / adultes
 
 


kids